कॉफी

एकदा चहावर लिहून झाल्यावर हिच्या विषयी थोडं का होईना लिहिणं भाग आहे. कोणी सांगावं रुसून वगरे बसली तर? बाकी कोणीही रुसलेलं चालेल हिचा रुसवा परवडायचा नाही. ही… Read more “कॉफी”

चहा…

मला आठवतं त्यानुसार मी थोडी मोठी झाल्यावर माझी ह्या पेयाशी ओळख झाली. बघत होते आधीपासून पण ओळख नंतरची आणि ती झाल्यावर शाळेत असेपर्यंत हा मला फक्तं माझ्या… Read more “चहा…”