निरागस ती…

एकविसाव्या शतकात पदार्पण करून १५ वर्ष झाली, हे सोळावं… बरंच काही सुधारलं, बऱ्याच काही नवीन गोष्टी झाल्या, नाही असं नाही. पण काही मुलभूत गोष्टी आज पण तश्याच… Read more “निरागस ती…”

कॉफी

एकदा चहावर लिहून झाल्यावर हिच्या विषयी थोडं का होईना लिहिणं भाग आहे. कोणी सांगावं रुसून वगरे बसली तर? बाकी कोणीही रुसलेलं चालेल हिचा रुसवा परवडायचा नाही. ही… Read more “कॉफी”

चहा…

मला आठवतं त्यानुसार मी थोडी मोठी झाल्यावर माझी ह्या पेयाशी ओळख झाली. बघत होते आधीपासून पण ओळख नंतरची आणि ती झाल्यावर शाळेत असेपर्यंत हा मला फक्तं माझ्या… Read more “चहा…”

तो…

आज तो मला खूप दिवसांनी भेटला. फार आतुर होऊन नव्हते वाट बघत मी त्याची पण त्याच्या येण्याची जाणीव झाल्यावर असं वाटायला लागलं की हो मनाच्या एका कोपऱ्यात… Read more “तो…”